معرفی طرح مترجمی زبان قرآن در شبکه قرآن سیما
استاد حسینی یزدی